Video A/S salgs- og leveringsbetingelser for videoovervågning, videostreaming og service

Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for alle leverancer.

Køber, Kontrahent, deltager, virksomhed eller statsinstitution benævnes herefter som Køber.

Betingelserne er alene gældende for følgende driftsselskab (Faktura udsteder også kaldet Sælger):

CVR nummer: DK-43139770 med følgende handelsnavne:

 • ICARE Security A/S
 • Ansigtsgenkendelse A/S
 • Kameraovervågningssoftware A/S
 • Video A/S
 • Videoanalyse A/S
 • Womp VIDEO & Datanetværk A/S

Holding selskabet er organiseret i Holding indenfor sikkerhedsvirksomheder fordelt på disse aktiviteter:

 • CVR nummer: DK-43135104
 • Software Udvikling A/S
 • Datanetværk A/S
 • ICARE DANMARK A/S
 • Overvågningssoftware A/S
 • Server Hosting Center A/S
 • Videoovervågning A/S

Salg betyder i denne sammenhæng (men er ikke begrænset hertil):

 • Produkter Videoovervågning og Analyse software
 • VMS VideoStreaming og Live VideoStreaming
 • Kurser, seminarer og Konsulentrådgivning
 • Netværks, Cabling og Elinstallationer
 • Adgangskontrol systemer
 • Server Hosting Center ydelser
 • Konsulentydelser, Prince2 og/eller SCRUM Udvikling og Programmeringsydelser i Programmeringssprog og framework såsom: API, Javascript, Java, Python, C, C++, C#, Tensorflow, Google AI, Azure ML, NoSQL, CSS, HTML5, Rust, Perl, Go, Erlang, Java, JavaScript, PHP, ASP, Visual Basic, Perl, Ruby, R, Swift, Dart, MATHLAB, JBOSS m.v.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

For salg til stat, kommune, regioner, forsvaret, politiet og andre offentlige virksomheder gælder statens standardbetingelser løbende efter disse løbende revideringer sammen med de her nævnte salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser er gældende med evt. bilag om enterpriskontrakter, SKI leverancer eller Server Hosting ydelser.

1.  Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, specifikationer ændrer sig eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side herunder dennes manglende leverancer.

1.1 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

2.1 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale eller kontrakt, eller Enterpriskontrakt mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2.2 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse eller faktura via mail eller pr. brev.

2.  Priser og leveringssted

2.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse. Betingelserne er gjort tilgængelige for Køber på alle tilbud, fakturaer, på vor websider og ved kontrakter eller enterpriskontrakter. Salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige i det omfang, de ikke er fraveget ved en anden skriftlig aftale. I tilfælde af at disse overlapper hinanden er nærværende betingelser gældende.

2.2 De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik eller vort varehus og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

2.3 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

2.4 I tilfælde af en væsentlig forsinkelse fra Sælgers side, der skyldes sælgers forhold, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance.  

2.5 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

2.6 Sælger forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til den medgået tid, køb af del-leverancer, levering af certificeringer/autorisationer, leverancer fra Sælgers underleverandører eller ved almindelige konsulenttimer, produkter og programmeringsydelser. Såfremt der medgår ekstra tid ved møder, telefon, eller der opstår ekstra medgået tid hos 3. part, er sælger berettiget til at fakturere denne tid. Det er Sælgers ansvar at føre timeregnskab (almindelig fakturering) for timer, transporter og evt. underleverandørers logfiler og fakturering til Sælger.

2.7 I et vist omfang kan ydelser fremkomme fra Sælgers underleverandører hvilket kan være elektrikere, netværks- og cabling installatører samt til certificeringer af strømtavle elinstallationer.

3.  IncoTerms 2020 og information om fragt og forsikringer mm.

3.1 Levering foregår efter Incoterms 2021 udgivet af Det Internationale Handelskammer (ICC) nærmere bestemt FCA Free Carier hvorfor køber og købers transportør har ansvar fra det tidspunkt denne modtager produkter. Køber af transportøren er således Køber, og disse omkostninger og ansvar er altid købers. Varer sendes alene for købers regning og risiko. Transporttid, ansvar og forsikring er således transporteret til via faktura af Sælger til køber og Sælger oppebærer således ikke ansvar herfor.

3.2 Ved egne transporter i vore varebiler og personligt leverede varer har Sælger ansvar indtil det tidspunkt hvor der underskrives for modtagelsen. Køber skal ved modtagelse af varer fra os straks indgive reklamation ved modtagelse af beskadiget varer til transportør for at kunne benytte sig af dennes forsikring under varetransport.     

4.  Betaling

4.1 Sælgers betalingsbetingelser er 0 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt. Der er derfor alene forudbetaling eller efterkravsforsendelse at vælge i mellem. Ved varer købt via vor webshop er dette ved forudbetaling, medmindre en kredit på kontoen og et kreditmaksimum er aftalt skriftligt fra Debitor Bogholderiet. For stat, kommuner, regioner og andre offentlige CVR numre ydes 30 dages kredit som normalt.

4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter på 2% fra forfaldsdagen pr påbegyndt måned med et tillæg på 100 kr. pr. rykker og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

4.3 Ved 2. rykker sendes sagen til Experian autoriseret advokat inkasso, hvorefter saldoen alene kan indbetales til advokaten med dertil tilhørende salær, renter, gebyrer og evt. registrering i offentlige betalings-registre hvilket Sælger fralægger sig ansvar for.

4.4 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om at produktet er leveret til tiden, selvom levering eller arrangement bliver udskudt på foranledning af købers forhold. Køber er uberettiget til at modregne, eller tilbageholde en del af købesummen, på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at Sælger.

5.  Ejendomsforbehold, panteret, detentionsret, retentionsret og sikkerhedsstillelse

5.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

5.2 Køber anerkender ved købet at Sælger har tilbageholdsret som panteret, detentionsret og retentionsret og dermed ret til at afhente og evt. demontere leverancer hvis der ikke betales eller tilbageholde leverancer of udstyr og leverancer indtil betalinger og fuldførelse af kontrakter eller indtil Køber giver Sælger mulighed for at udføre arbejdet eller levere evt. manglende leverancer uden yderligere krav om leverance før betaling jf. dansk lov.

5.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

6 Annullering og ændring af ordrer

6.1 Efter Sælger har fremsendt en faktura eller ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

6.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

7.  Undersøgelsespligt og reklamation

7.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne se om forsendelsen er beskadiget, og tillige inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

7.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 14 dage efter levering har fundet sted.  

7.3 Undlader Køber at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

8. Mangler og Garanti

8.1 Sælger påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage om levering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen og at manglerne kan konstateres af Sælger.

8.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

8.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

8.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

8.5 Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

8.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

8.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

8.8 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 12 måneder efter levering til Køber.

8.9 Sælger tilbyder samme garantirettigheder som producenten tilbyder. Det betyder at hvis en producent f.eks. tilbyder 5 års garanti, så gælder disse garantier, services og betingelser. F.eks. kan der indsendes til garantiombytning i Danmark eller i EU. Køber betaler fragten til og fra disse eksterne leverandører.

9.  Ansvarsbegrænsninger

9.1 Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

9.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

10. Produktansvar

10.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed. Sælger har sammen med producent kollektivt ved egne leverancer produktansvar over for leverancens skade forvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar. Produktansvar kræver at man kan henføre et ansvar til et af Sælgers leverede produkter. De installationer som udstyr befinder sig i de miljøer vi leverer til skal overholder alle certificeringer indenfor strøm, jordledninger og almindelig driftssikkerheds-mæssig lovgivning og køber skal endvidere være behørigt forsikret og produktansvaret skal kunne henføres til brugen af vore produkter, hvilket kan efterprøves ved syn og skønsforretning.

11.  Ansvarsfrihed – force majeure

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

11.2 Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand,epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

11.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

12.  Afgørelse af tvister og værneting

12.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting aftales til at være Sø og Handelsretten i København.

12.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis ikke dette lykkes kan en løsning finde sted via de danske domstoles tilbud om retsmægling, via mediation eller via Institutionel eller ad-hoc voldgift eller de almindelige domstoles aftales hvis begge parter er enige herom. Voldgift er i Danmark reguleret af voldgiftsloven og voldgiftsbekendtgørelsen.

Salgs- og leveringsbetingelser version 1.1. af 01.06.2022

Bemærk at accept af vor PRIVATLIVSPOLITIK og SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER fra forhandler (kunden) sker automatisk ved enhver handel jf. betingelserne i vor webshop og står tillige på tilbud, følgesedler og faktura m.v.

Ovenstående bekræftes af:
VIDEO ANALYSE A/S, Telefon: +45 7777770, Email: info@videoanalyse.dk

Underskrift fra Video Analyse A/S:

(Michael Rasmussens underskrift)

Scroll to Top