LOV nr 802 af 09/06/2020 er skærpelser af den nugældende lov om tv- og videoovervågning

Det følger af LOV nr 802 af 09/06/2020 at ændringer til lov om tv-overvågning hermed her til eftermiddag er trådt i kraft:

Lovændringene skyldes at man ønsker en

“Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning”

Kilde: LOV nr 802 af 09/06/2020

3. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »indgange«: », hvorved forstås ind- og udgangspartier, bagindgange el.lign.,«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »facader«: », hvorved forstås ydervægge, ydermure, butiksvinduer el.lign.,«.

5. § 2, stk. 1, nr. 3, litra b, affattes således: »b) arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.«

6. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 5: »5) Tv-overvågning, der er nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse efter regler udstedt i medfør af § 2, stk. 6.«

7. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: »Stk. 4. Politiet kan uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, i særlige tilfælde efter ansøgning give private tilladelse til at foretage tv-overvågning i nærmere bestemt omfang, når det er nødvendigt for at imødegå en sikkerhedstrussel. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen og kan, hvor det er relevant, være underlagt vilkår. Optagelser må alene videregives til politiet.«

»Stk. 6. Justitsministeren fastsætter midlertidige regler om adgang til tv-overvågning efter stk. 1, nr. 5.«

10. Efter § 2 b indsættes: »§ 2 c. En kommunalbestyrelse kan efter drøftelse med politidirektøren med henblik på at fremme trygheden foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i umiddelbar tilknytning til en restaurationsvirksomhed. Stk. 2. Politidirektøren kan afvise, at en kommunalbestyrelse foretager tv-overvågning i medfør af stk. 1, eller beslutte, at en sådan tv-overvågning først kan finde sted på et senere tidspunkt, når det er klart nødvendigt af hensyn til politiets virksomhed.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte midlertidige regler om kommunalbestyrelsers adgang til at foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og hvor der i øvrigt ud over det i stk. 1 angivne er et behov for at fremme trygheden.

§ 2 d. Offentlige myndigheder må foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Stk. 2. Politiet kan meddele offentlige myndigheder pålæg om at foretage tv-overvågning efter stk. 1. Sådanne pålæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der behandler sager om pålæg efter stk. 2.

§ 2 e. Private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, skal inden for rimelig tid registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM). Stk. 2. Private og offentlige myndigheder, der har registreret sig i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM), jf. stk. 1, skal inden for rimelig tid registrere væsentlige ændringer i tv-overvågningen i registeret.«

Scroll to Top